top of page

Culturele ANBI.

Culturele ANBI

NAAM

Stichting Vrienden van de Adventskerk gevestigd te Alphen aan den Rijn

 

RSIN OF FISCAAL NUMMER

855726702

BTW IDENTIFICATIENUMMER:

NL855726702B01

 

NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL

64575934

 

POST OF BEZOEKADRES

Stichting Vrienden van de Adventskerk

p/a mevrouw M. Lilipaly

Augustijnenlaan 27

2408 DV Alphen aan den Rijn

tel: 0172-499668

email: info@vriendenvandeadventskerk.info

 

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen tot het behouden van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn met orgel en interieur één en ander op zodanige wijze dat het blijvend bewaren en in goede conditie houden van dit gebouw, orgel en interieur zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd. Dit willen we gaan doen door het organiseren van concerten en andere evenementen, vrienden te maken bij particulieren, bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen via een zogenaamd “Vriendenprogramma” en sponsoren te werven. De gelden die zodoende worden gegenereerd zijn alleen bestemd voor de instandhouding van het kerkgebouw, orgel en interieur en zal niet worden bestemd voor eredienst en pastoraat.

In de tussentijd trachten we het kerkgebouw, meer als tot nu toe, ter beschikking te stellen van de Alphense samenleving, uitgaande van de overweging dat niet alleen kerkelijken maar ook niet-kerkelijken het van belang vinden het kerkgebouw met orgel en interieur voor toekomstige generaties te behouden.

 

Publicatie jaarcijfers 2023

Hieronder kunt u de financiële cijfers van de Stichting vinden:

 

 

 

 

 

NAMEN EN FUNCTIES VAN BESTUURSLEDEN

  1. Voorzitter: D. Dirkzwager

  2. Penningmeester: N. Oosterom

  3. Bestuurslid, Marketing en Communicatie: M. Lilipaly – Westdijk

  4. Bestuurslid S. Tjepkema

  5. Bestuurslid R. de Winter

  6. Bestuurslid M. Jacobs

 

BELONING BESTUURDERS

De hierboven genoemde en nog te benoemen bestuursleden zullen geen beloning noch kostenvergoeding ontvangen.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Voor het eerst naar aanleiding van het verslag over het boekjaar 2016 zal jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd:

  • De balans ultimo boekjaar;

  • De staat van baten en lasten over het boekjaar;

  • Een toelichting.

Daarbij rekening houden met de administratieve verplichtingen als genoemd onder de ANBI voorwaarden. Tevens zal steeds een begroting  voor het lopende en komende boekjaar worden opgesteld  en met enige regelmaat worden bijgesteld.

 

STATEMENT

De Stichting is zich bewust van de verplichtingen welke zij heeft als een Stichting met een culturele ANBI status.

Klik hier voor meer informatie over ANBI op de website van de Belastingdienst. 

bottom of page